Russia promises hospitality to FIFA world cup guests – but not everybody is welcome in this country today.

 

Would you like to walk in the centre of Moscow or go sight-seeing in St. Petersburg?

 • On 5 May 2018 more than 1,500 persons (700 of them in Moscow, more than 200 in St. Petersburg) were attacked, beaten and arrested in the cities of Russia just for being there, when the opposition protested against the 4th term of Mr. Putin’s never-ending presidency.

Do you value all people, regardless their ethnicity, gender, religion or sexual orientation?

 • Women in Russia are not allowed to be employed in 465 different occupations and jobs; there is no law against domestic violence, no law on gender equality, while most of women are not paid the same as men, are not active in politics, have no tools to oppose discrimination in private and public life.
 • On 1 May LGBTI activists were arrested for displaying rainbow banners in a public demonstration. Dozens of persons have been convicted in the last 5 years for “propaganda of non-traditional sexual relations” (forbidden since 2013 by law of the Russian Federation)
 • Jehovah’s Witnesses organisationswere banned and many of them are sent to prison just because of their beliefs. Last case in Vladivostok – people were filmed by FSB secret camera while praying, the criminal case was opened against (among others) 83 years old lady.
 • After the annexation of Crimea, Crimean Tatars suffer from multiple forms of discrimination because of their ethnicity, religion, citizenship (many of them do not want to give up their Ukrainian passports) and identity of the Crimean aboriginals.
 • Racism and intolerance are constant threats to those who look different than ethnic Russians – hundreds of serious hate crimes have been recorded in Russia against Asians, Africans, Roma and others.

Do you reject torture and inhumane treatment?

 • Young critically minded people were arrested in 2018 in Penza, St. Petersburg and Moscow. They were accused of planning a revolution and were heavily tortured. Human Rights defenders who raised their voices against torture and political persecution were humiliated in the state-controlled media. All independent Human rights organizations in Russia are labeled “foreign agents” and face repression. Many had to close their operations or to leave the country.
 • In the detention centers for foreigners in Russia thousands of migrants spend many months (sometimes years) in inhumane conditions. More than a hundred thousand stateless persons living in Russia are at risk of unlimited detention for no reason other than their lack of citizenship of any country.

Do you think that a hero has to be Russian, young, male?

Then you might like the Russian official presentation of the world cup 2018.

Rosja obiecuje kibicom gościnność podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018, lecz nie każdy jest mile widziany w tym kraju.

Czy chciałbyś przespacerować się po centrum Moskwy lub zwiedzić Sankt Petersburg? 

 • 5 maja 2018 roku w rosyjskich miastach ponad 1500 osób (700 w Moskwie, ponad 200 w Petersburgu) zostało zaatakowanych, pobitych i aresztowanych tylko dlatego, że byli obecni na marszach, podczas których opozycja protestowała przeciw czwartej, nigdy niekończącej się kadencji Putina.

Czy szanujesz wszystkich ludzi, bez względu na ich tożsamość etniczną, płeć, religie czy orientacje seksualną?

 • W rosyjskim ustawodawstwie nie istnieją przepisy przeciwko przemocy domowej; nie ma również zapisów prawnych gwarantujących równouprawnienie płci. Wykonywanie 465 zawodów jest dla kobiet w Rosji zabronione. Większość kobiet otrzymuje mniejsze wynagrodzenie za wykonaną pracę, nie jest aktywna w polityce i nie posiada narzędzi do przeciwstawienia się dyskryminacji zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym.
 • 1 maja działacze LGBTI zostali aresztowani za wywieszenie baneru z tęczą podczas publicznej demonstracji. Tysiące osób zostało skazanych na karą pozbawienia wolności na okres 5 lat za “propagandę nietradycyjnych relacji seksualnych” (czyn zakazany przez przepisy prawne Rosyjskiej Federacji od 2013 roku).
 • Działalność organizacji świadków Jehowych została zabroniona, a wiele jej członków wysłanych do więzienia tylko i wyłącznie ze względu na swoje wyznanie. Ostatni przypadek miał miejsce we Władywostoku, gdzie świadkowie byli potajemnie filmowani przez FSB – została wytoczona sprawa karna m.in. przeciw 83-letniej kobiecie.
 • Po aneksji Krymu, Tatarzy Krymscy doświadczają dyskryminacji z powodu ich tożsamości etnicznej, religii, obywatelstwa (wiele z nich nie chce oddać swojego ukraińskiego paszportu) i identyczności rdzennych mieszkańców.
 • Rasizm i nietolerancja stanowią stałe zagrożenie dla tych, którzy wyglądem różnią się od etnicznych Rosjan – setki poważnych przestępstw motywowanych nienawiścią rasową było odnotowanych w Rosji przeciwko osobom pochodzenia azjatyckiego, afrykańskiego, przeciw Romom i innym.

Czy odrzucasz tortury i nieludzkie traktowanie?

 • W tym roku w Penzie, Sankt Petersburgu i Moskwie miały miejsce areszty krytycznie nastawionych młodych ludzi. Zostali oni oskarżeni o planowanie rewolucji, a następnie poddani ciężkim tortuom. Obrońcy praw człowieka, którzy sprzeciwiali się torturom i politycznym prześladowaniom zostali poniżeni w mediach kontrolowanych przez rząd. Wszystkie niezależne organizacje broniące praw człowieka zostały zdefiniowane jako “agenci zagraniczni” i są represjonowani. Wiele z nich zostało zmuszonych do zakończenia swojej działalności i opuszczenia kraju.
 • W izbe zatrzymań dla obcokrajowców tysiące imigrantów spędza miesiące (czasem lata) w nieludzkich warunkach. Ponad setki tysięcy osób o statusie bezpaństwowca żyjących w Rosji żyje w ryzyku nieograniczonego zatrzymania tylko z powodu nieposiadania obywatelstwa żadnego kraju.

Czy uważasz, że bohaterem musi być Rosjanin? Mężczyzna?

– Jeśli tak, może spodobać Ci się oficjalna prezentacja Mistrzostw Świata 2018…

La Russie promet l’hospitalité à tous les visiteurs à l’occasion de la la Coupe du monde de football, mais aujourd’hui, tout le monde n’est pas le bienvenu dans ce pays.

Voulez-vous vous balader dans le centre de Moscou ou visiter Saint-Pétersbourg?

 • Le 5 mai 2018, plus de 1500 personnes (700 à Moscou, plus de 200 à Saint Pétersbourg) ont été attaquées, battues et arrêtées dans plusieurs villes de Russie, simplement parce qu’elles étaient présentes alors que l’opposition protestait contre la présidence sans fin de M. Poutine qui en est à son 4ème mandat.

Respectez-vous toutes les personnes, indépendamment de leur origine ethnique, de leur sexe, de leur religion ou de leur orientation sexuelle?

 • En Russie, les femmes sont interdites d’exercer 465 professions ; il n’existe aucune loi contre la violence domestique, aucune loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Les femmes restent toujours moins payées que les hommes, sont absentes de la vie politique et n’ont aucun moyen à leur disposition pour combattre les discriminations aussi bien dans leur vie privée que dans leur vie publique.
 • Le 1er mai, des militants LGBT ont été arrêtés pour avoir déployé une banderole arc-en-ciel lors d’une manifestation. Ces cinq dernières années, des dizaines de personnes ont été condamnées pour « propagande de relations sexuelles non traditionnelles » (interdite en Fédération de Russie depuis 2013)
 • Les Témoins de Jehovah ont été interdits et beaucoup d’entre eux sont envoyés en prison simplement en raison de leur croyance. A Vladivostok, des personnes ont récemment été filmées à leur insu par le FSB, une procédure pénale a notamment été ouverte à l’encontre d’une femme de 83 ans.
 • Suite à l’annexion de la Crimée, les Tatars de Crimée sont victimes de multiples discriminations en raison de leur ethnicité, leur religion, leur citoyenneté (la majorité d’entre eux ne veulent pas renoncer à leur passeport ukrainien), ou de leur identité d’autochtone de Crimée.
 • Le racisme et l’intolérance représentent une menace constante pour ceux qui ont un physique différent de celui des personnes ethniquement russes – des centaines de cas de crimes haineux graves ont été recensés en Russie notamment contre des asiatiques, des africains ou des Roms.

Êtes-vous opposé à la torture et aux traitements inhumains?

 • Des jeunes, qui avaient des positions critiques envers les autorités, ont été arrêtés en 2018 à Penza, St Pétersbourg et Moscou. Ils ont été accusés de planifier une révolution et sévèrement torturés. Les défenseurs des droits de l’homme qui se sont élevés contre la torture et la répression politique ont été humiliés dans les médias contrôlés par l’état. Toutes les organisations de défense des droits de l’homme indépendantes ont le statut « d’agent de l’étranger » et subissent la répression. Nombreuses sont celles qui ont dû stopper leurs activités ou quitter le pays.
 • Dans les centres de rétention pour étrangers, des milliers de migrants passent des mois entiers (parfois des années) dans des conditions inhumaines. Plus de cent mille personnes apatrides vivant en Russie sont susceptibles d’être détenues pour une durée illimitée simplement en raison de leur statut d’apatride.

Pensez-vous qu’un héros est un homme, jeune et russe?

Alors, vous pourriez aimer la vidéo officielle de présentation de la Coupe du monde 2018.

Russland verspricht den Gästen der Fussball-Weltmeisterschaft Gastfreundschaft – in Wahrheit sind aber viele Menschen in diesem Land unerwünscht.

Möchten Sie gerne einen Spaziergang in Moskau unternehmen oder in St. Petersburg Sightseeing machen?

 • Am 5. Mai 2018 wurden über 1’500 Personen in russischen Städten (davon 700 in Moskau und 200 in St. Petersburg) angegriffen, geschlagen und verhaftet – einzig und alleine, weil sie dort waren, als die Opposition gegen die 4. Amtszeit von Putins nicht enden wollender Präsidentschaft protestierte.

Denken Sie, dass alle Menschen gleichwertig sind, unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrem Geschlecht, ihrer Religion oder ihrer sexuellen Orientierung?

 • Frauen in Russland dürfen 465 Berufe nicht ausüben; es gibt kein Gesetz gegen häusliche Gewalt, kein Gesetz zur Gleichstellung der Geschlechter. Die meisten Frauen werden schlechter bezahlt als Männer, sind nicht in der Politik tätig und haben keine Mittel, um sich gegen die Diskriminierung im privaten und öffentlichen Leben zur Wehr zu setzen.
 • Am 1. Mai 2018 wurden LGBTI-Aktivistinnen verhaftet, weil sie auf einer öffentlichen Demonstration Regenbohnenfahnen gezeigt haben. Dutzende Personen wurden in den letzten 5 Jahren wegen der «Propaganda von nicht-traditionellen Beziehungen» verurteilt (seit 20013 in Russland gesetzlich verboten).
 • Organisationen der Zeugen Jehovas wurden verboten und viele Mitglieder alleine aufgrund ihres Glaubens zu Haftstrafen verurteilt. Beim letzten Fall in Wladiwostok filmte der FSB Menschen beim Gebet, worauf ein Strafverfahren eröffnet wurde – unter anderem gegen eine 83-jährige alte Frau.
 • Seit der Krim-Annexion leiden die Krimtartarinnen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Religion, Staatszugehörigkeit (viele von ihnen wollen ihre ukrainischen Pässe nicht aufgeben) und ihrer Identität als Krim-Eingeborene unter verschiedenen Formen der Diskriminierung.
 • Rassismus und Intoleranz sind ständige Bedrohungen für diejenigen, die anders aussehen als ethnische Russinnen – hunderte schwerer Hassverbrechen gegen Asiatinnen, Afrikanerinnen, Roma und andere wurden registriert.

Lehnen Sie Folter und unmenschliche Bedingungen ab?

 • Junge, kritisch gesinnte Menschen wurden 2018 in Penza, St. Petersburg und Moskau verhaftet. Ihnen wird vorgeworfen, eine Revolution geplant zu haben und sie wurden schwer gefoltert. Menschenrechtsaktivistinnen, die ihre Stimme gegen Folter und politische Strafverfolgung erhoben, werden von den staatlichen kontrollierten Medien erniedrigt. Alle unabhängigen Menschenrechtsorganisationen werden in Russland als «ausländische Agentinnen» bezeichnet und mit Repression konfrontiert. Viele davon mussten ihre Aktivitäten aufgeben oder das Land verlassen.
 • In den Haftanstalten für Ausländerinnen in Russland verbringen Tausende von Migrantinnen viele Monate (manchmal Jahre) unter unmenschlichen Bedingungen. Mehr als hunderttausend in Russland lebende Staatenlose könnten, aus keinem anderen Grund als der fehlenden Staatsbürgerschaft eines Landes, unbegrenzt inhaftiert zu werden.

Denken Sie, dass ein Held russisch, jung und männlich sein muss?

Dann könnte Ihnen die offizielle Präsentation der Weltmeisterschaft 2018 gefallen.

Russia promete hospitalidad a los asistentes al mundial de la FIFA, pero no todo el mundo es bienvenido a este pais hoy.

Querrias andar por el centro de Moscú o visitar espacios turisticos de San Petesburgo?

 • El 5 de mayo de 2018 más de 1500 personas (700 de ellas en Moscú y más de 200 en San Petesburgo) fueron atacadas, golpeadas i arrestadas en las ciudades rusas solo por estar alli cuando se dieron las protestas contra la 4a legislación que nunca acaba de Putin.

Valoras a todo el mundo más allá de su etnia, genero, religion o orientación sexual?

 • Las mujeres en Russia no tiene permiso para trabajar en 465 ocupaciones o sectores laborales; no existen leyes en contra de la violencia domestica, ni leyes para la igualdad de genero, las mujeres no son agentes activos en la vida politica, no tienen herramientas para oponer-se a la discriminación en su vida privada ni en la vida publica.
 • El 1 de mayo activistas LGTBI fueron arrestados por desplegar banderas con el arcoiris en una manifestación pública. Docenas de personas han sido condenadas en los ultimos 5 años por “propaganda contra las relaciones sexuales tradicionales” (ley incluida desde 2013 en la Federación Rusa).
 • Los testigos de Jehova han sido prohibidos y muchos de ellos enviados a prisión sólo por sus creencias. El ultimo episodio fue contra una mujer de 83 años en Vladivostok cuando una camara del FSB la pillo rezando.
 • Después de la anexión de Crimea, los tartaros crimeanos sufrieron multiples formas de discriminación por su etnia, religión y ciudadania (ya que muchos no quisieron entregar el pasaporte ucraniano).
 • El racismo y la intolerancia son amenazas constantes para aquellos que parecen diferentes a los etnicamente rusos. Centenares de serios crimenes por odio han sido registrados en rusia contra  asiaticos, africanos, rumanos y otros.

No rechazas la tortura y el trato inhumano?

 • Jovenes criticos fueron arrestados en Moscu i San Petesburgo. Ellos fueron acusados de planear una revolución i fueron duramente torturados. Defensores de los Derechos Humanos que levantaron sus voces contra la tortura y la politica de persecuciones fueron humiliados por los medios de comunicación estatales. Todas las organizaciones de los Derechos Humanos independientes de Rusia han sido etiquetadas de “agencias estranjeras” y han sido reprimidas.
 • Muchas han tenido que cesar sus actividades o irse del pais. En los centros de detención para estranjeros de Rusia miles de migrantes pasan mesese ya aveces años en condiciones inhumanas. Más de  100.000 personas estan en riesgo de sufrir detenciones ilimitadas solamente por el mero motivo de la falta de identificación de ciudadania.

Crees que un heroe debe ser ruso, joven i hombre?

Entonces te encantará la presentación oficial de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

La Russia promette ospitalità agli ospiti della Coppa del Mondo FIFA – ma oggi non tutti sono benvenuti in questo paese.

Ti piacerebbe passeggiare nel centro di Mosca o fare giri turistici a San Pietroburgo?

 • Il 5 maggio 2018 oltre 1.500 persone (700 a Mosca, oltre 200 a San Pietroburgo) sono state aggredite, picchiate e arrestate nelle città di Russia solo per essere lì, quando l’opposizione ha protestato contro l’infinita presidenza di Putin che è al suo quarto mandato.

Rispetti tutte le persone indipendentemente dall’origine etnica, genere, religione o orientamento sessuale?

 • In Russia, alle donne è vietato praticare 465 professioni; non esiste una legge contro la violenza domestica, non c’è la legge sull’uguaglianza tra uomini e donne, mentre le donne continuano ad essere pagate meno degli uomini, non hanno gli strumenti per opporsi alla discriminazione nella vita pubblica e privata.
 • Il 1 maggio gli attivisti per i diritti LGBTI sono stati arrestati per aver mostrato una bandiera arcobaleno durante una manifestazione. Negli ultimi cinque anni, decine di persone sono state condannate per “propaganda di relazioni sessuali non tradizionali” (è vietato dal 2013 dalla legge della Federazione Russa).
 • Le organizzazioni dei Testimoni di Geova sono stati banditi e molti di loro sono in prigione semplicemente a causa della loro fede. In quest’ultimo caso a Vladivostok le persone sono state filmate dalla videocamera segreta dell’FSB mentre pregavano, in seguito è stata aperta una causa penale (tra gli altri) contro la signora di 83 anni.
 • Dopo l’annessione della Crimea, i tartari di Crimea soffrono di discriminazioni multiple a causa della loro etnia, la loro religione, la loro cittadinanza (molti di loro non vogliono rinunciare ai loro passaporti ucraini), o l’identità indigena della Crimea.
 • Il razzismo e l’intolleranza sono minacce costanti per coloro che sembrano diversi dai russi etnici – centinaia di gravi crimini d’odio contro asiatici, africani, rom e altri sono stati registrati in Russia.

Sei contrario alla tortura e al trattamento inumano?

 • I giovani che hanno posizioni critiche contro il governo sono stati arrestati negli anni 2017-2018 a Penza, San Pietroburgo e Mosca. Sono stati accusati di pianificazione di una rivoluzione, e sono stati gravemente torturati. I difensori dei diritti umani che si sono opposti contro la tortura e la repressione politica sono stati umiliati nei media controllati dallo stato. Tutte le organizzazioni di difesa dei diritti umani indipendenti hanno lo status di “agente straniero” e affrontano repressioni. Molti hanno dovuto interrompere la loro attività o lasciare il paese.
 • Nei centri di detenzione per stranieri in Russia, migliaia di migranti passano molti mesi (a volte anni) in condizioni disumane. Più di centomila di apolidi che vivono in Russia sono a rischio di detenzione per un periodo illimitato semplicemente a causa del loro status di apolide.

Pensi che un eroe debba essere un uomo, giovane e russo?

Allora ti potrebbe piacere la presentazione ufficiale russa dei Mondiali Russia 2018.

Rusland beloofd gastvrijheid aan de FIFA world cup gasten – maar niet iedereen is welkom in dit land vandaag.

Zou je in het centrum van Moskou willen rondlopen of een citytour in St.Petersburg maken?

 • Op 5 mei 2018 zijn er meer dan 1500 mensen (700 van hen in Moskou, meer dan 200 in St.Petersburg) aangevallen, geslagen en gearresteerd in steden van Rusland omdat ze gewoon daar waren waar de oppositie protesteert tegen de vierde termijn van Mr. Putins nooit-stoppend presidentschap.

Waardeer je alle mensen, onafhankelijk van etniciteit, geslacht, religie of seksuele geaardheid?

 • Voor vrouwen in Rusland is het niet toegelaten om tewerkgesteld te zijn in 465 verschillende beroepen.
 • Er is geen wet tegen huishoudelijk geweld, geen wet voor sexuele gelijkheid, de meeste vrouwen zijn niet gelijk betaald als mannen, ze zijn niet actief in de politiek en hebben geen wapens tegen discriminatie in hun publiek en privaat leven.
 • Op 1 mei zijn er holibi-activisten gearresteerd omdat ze regenboog spandoeken toonden in een publieke demonstratie. Tientallen personen zijn veroordeeld in de laatste 5 jaar voor “propaganda over niet-traditionele seksuele relaties” (welke verboden zijn sinds 2013 door de wet van de Russische Federatie)
 • Jehovah’s Getuigen organisaties zijn verbannen en vele van hen zijn naar de gevangenis gestuurd omwille van hun geloof. Een recent voorval was in Vladivostok – mensen zijn gefilmd door verborgen camera’s van de federale veiligheidsdienst terwijl ze aan het bidden waren, een rechtszaak werd geopend tegen (onder andere) een 83 jaar oude dame.
 • Na de annexatie van het Krim, lijden de plaatselijke Tataren onder verschillende vormen van discriminatie omwille van hun etniciteit, religie en burgerschap (velen van hen willen hun Oekraïens paspoort niet opgeven).
 • Racisme en onverdraagzaamheid zijn een constante bedreiging voor zij die er anders uitzien dan de etnische Russen – honderden zeer ernstige haatmisdaden zijn gerapporteerd in Rusland tegen Aziaten, Afrikanen, Roma en anderen.

Keer je je af van foltering en onmenselijke behandeling?

 • Jonge kritisch ingestelde mensen zijn gearresteerd in 2018 in St.Petersburg en Moskou. Ze zijn beschuldigd dat ze een revolutie zouden aan het plannen zijn  en ze zijn ernstig gemarteld. Human Rights verdedigers die opkomen tegen foltering en politieke vervolgingen zijn vernederd geweest in een door de staat gecontroleerde media.
 • Alle human rights organisaties worden in Rusland bekeken als “buitenlandse agenten” en krijgen te maken met repressie. Velen van hen moesten hun organisatie stoppen of het land verlaten.
 • In opvangcentra voor buitenlanders brengen duizenden migranten vele maanden door in onmenselijke omstandigheden. Omwille van omstandigheden beschikken meer dan honderdduizend mensen, sinds de Sovjet Unie niet meer bestaat, nog niet over een geldig Russisch paspoort en riskeren het gevaar ook in zulke opvangcentra terecht te komen.