06.07.2011

Му?ожир учун хавфли мамлакат саналган Россияда ?ам ?у?у?лар ?имоясига эришиш мумкин

Статья с упоминанием работы АДЦ “Мемориал” на портале узбекского новостного ресурса:

Биз “Мемориал” ташкилотининг камситишларга ?арши марказ дастури ра?бари Стефания Кулаева билан “Домодедово” аэропортидаги портлаш ва унинг ортидан мухожирлар йўли??ан муаммолар ?а?ида су?батда бўлдик.

“Домодедово” аэропортида содир бўлган портлашдан кейинги му?ожирлар билан бо?ли? вазиятни гапириб берсангиз


Стефания Кулаева: Афтидан бу фожеа кўпро? кавказликлар вазиятига таъсир ?илаётгандай, кўп ?олларда Россия фу?аролари бўлган кавказликларга. Улар шуни уюштирганликда гумон ?илинмо?да, тез-тез тўхтатиладиган, текшириладиган бўлди, ?ибсга олиш ?оллари ?ам кўпайди. Осиёдан келган Москвадаги му?ожирлар ?ам муаммоларга йўли?аётгани ?а?ида маълумотлар бор. Аммо бу, гапнинг очи?и, ?андайдир беъмани ўзбошимчаликдир.

Россия Федерацияси Тергов ?ўмитаси Марказий Осиёдан келган му?ожирлардан аэропортнинг ўзида пул талаб ?илган бир ?атор милиция ходимларини ани?лаб уларни жавобгарликка тортди. Нима деб ўйлайсиз, ?укуматнинг милиция ходими томонидан содир этилаётган бу каби но?онуний ?аракатларга жиддий эътибор ?аратиши Россиядаги му?ожир вазиятини на?адар енгиллатиши мумкин?


С.К.: – Албатта, милиция ?аракати назоратда бўлиши зарур. Агар милициянинг ўзбошимчалигидан муносиб ?имоя таъминланса, му?ожир вазияти анча енгиллайди.

“Домодедова” бўйича тергов жараёни э?тирослардан ?оли бўлиши ва бунинг о?ибатида а?оли ва ?укуматнинг му?ожирга нисбатан кайфияти чегарадан чи?маслиги юзасидан сизнинг ташкилотингиз ?андайдир таклиф ёки маслахат билан чи?ишга уриндими?


С.К.: – Биз ?амиша айтиб келамизки, ?ар ?андай текширув ва тергов ?аракати этник келиб чи?ишни нишон ?илиб олишдан ?оли бўлмо?и лозим. Бу ?а?да биз ?атто декабрь ойида махсус баёнотлар ?ам ?илгандик. Биз ?озир ?ам шу фикрдамиз ва шуни талаб ?илишда давом этамиз.

Айтингчи 2011 йилнинг январ ойидан то шу бугунги кунга ?адар бўлган орали?да му?ожирлар ?у?у?ининг бузилиши ва ошкора менсимаслигига оид бирор кўрсаткич борми?


С.К.: – Бизда бундай статистика йў?. Аммо январ ойида ?ам, худди бош?а ойларда бўлгани каби му?ожирлардан ?у?у?лари бузилганига оид мурожаатлар бўлди. Сўнгги пайтда бизга мурожаат билан чи??анларнинг ?аммаси кўпро? милициядан арз ?илди. Масалан Ўзбекистон фу?аролари бизга мурожаат ?илиб, метро бекатларидан бирида ?ужжатларни текшириб кўришни ихтиёр этган милиция ходими, уларнинг паспортини ?айтиб беришдан бош тортаётганини айтишди. ?атто бизнинг юрист томонидан ?илинган мурожаатга ?ам рад жавоби берилди, гарчи милиция чет эл фу?ароларининг паспортларини олиб ?ўйиши у ё?да турсин текшириш ?у?у?ига эга бўлмаса ?ам. Бу Федерал мухожирлик хизмати (ФМХ) ходимлари ваколатидаги ?аракат. Тожикистон фу?аролари эса жиноий ?идирув ходими уларни Народний магазинида ушлаб калтаклагани ?а?да арз ?илиб келишди. Бу дўконда одатда кам таъминланган фу?аролар, шу жумладан, му?ожир ме?наткашлар ?ам ози?-ов?ат ма?сулотлари ?арид ?илишади. Прокуратурага шикоят йўлладик. ?ир?изистонда келган Майрам исмли ?изни эса ?ужжатларини текшираётган милиция ходими “бироздан сўнг 15:01 да сенга ўхшаганларга ?арши митинг бўлади, келишинг мумкин, геноцид ваъда ?илолмайману, аммо гастарбайтерларнинг тенг ярмини ўлдиришлари ани?”, деб масхара ?илган. Миллатчилар ростанам 15:01да митинг ўтказди, тартибсизликлар бўлмадию аммо айнан милиция бундай ?олларда пўписа эмас ?имояни таъминлаши керак.

Та?ририятдан: Саволларимизнинг кейинги ?исмига, Cтефания Кулаева маслахати билан ташкилот юристи Анна Удьярова жавоб берди.

Нима сизнинг фикрингизча, му?ожирнинг Россияда муаммолардан ?оли ?илиб, ?у?у?ларининг ?имояланишини таъминлай олади?

АннаУдьярова (Суратда ўнг тарафда): – Барча структуралар ва субъектлар томонидан кўриладиган ?ам амалий, ?ам ?онуний бир ?атор чоралар. Мисол учун му?ожир вазиятини яхшиловчи айрим э?тимолий усулларни келтириб ўтсам:

Россия Федерацияси ?укумати томонидан кўрилиши керак бўлган чоралар: му?ожирларга оид ?онуннинг такомиллаштирилиши, но?онуний воситачи фирмалар фаолияти учун жавобгарликни кучайтириш, чет эл фу?ароларига нисбатан амалга оширилаётган ?онун бузилиши ва жиноятларни жиддий тергов ?илиш, шу жумладан ?у?у?-тартибот органлари тарафидан содир этилганини ?ам, регистрация тартибини соддалаштириш ва бош?а чоралар.

Элчихоналар ўз фу?аролари учун кўриши керак бўлган чоралар: чет эл фу?ароларига нисбатан содир этилган ?онун бузилишларига оид тергов ишларини назорат ?илиш, айтайлик ?у?у?-тартибот органларининг (милиция ва ФМХ) но?онуний тарзда чет эл фу?ароси паспортини олиб ?ўйиш ?олатларига оид терговларни, бу каби амалиётнинг тўхтатилишини талаб ?илиш, “ишонч телефони” очиш ва бу ?а?да чет эл фу?ароларини ого? этиш, шу жумладан вокзал ва аэропортларда.

Чет эл фу?ароларининг ўзлари: му?ожирликка оид ?онунчиликка жиддий риоя этиш, воситачи фирмалар хизматига мурожаат ?илмаслик; биринчи галдаги маслахат: барча ?ужжатлардан нусха олиш, ўз мамлакатидаги ?ариндошларини яшаётган ва ишлаётган жойи ?а?ида ого?лантириш.