03.06.2022

Проблема образования ромских девочек в Украине

Українською нижче

Стефания Кулаева — эксперт АДЦ «Мемориал» — выступила на он-лайн дискуссии в рамках V Всеукраинской научно-практической конференции с международным участием «Просоциальная личность в гендерном измерении: теоретико-методологические и прикладные аспекты», подняв проблему образования ромских детей — и особенно девочек — в Украине.

Во многих странах ромские девочки сталкиваются с проблемой получения школьного образования, часто не окончивают школу, выпадая из образовательного процесса после начальной школы, а некоторые даже вовсе никогда не учились. Девочек часто оставлют дома, чтобы помогать заботиться о младших детях и делать другие дела по хозяйству. Одним из негативных последствий такой ситуации становятся ранние браки, когда девочки становятся мамами в возрасти 14-15 лет, что вредит их здоровью, развитию и жизненным перспективам. Так возникает двойная — гендерно-расовая — дискриминация. Все эти проблемы в Украине были углублены в 2021-2022 гг разразившейся пандемией, а прямо вслед за этим  — войной, агрессией РФ. АДЦ «Мемориал» провел исследование, результаты которого опубликованы в рамках доклада «Рома Украины — голоса из ада войны: дискриминация, эпидемия, война», было показано, что множество детей в ромских поселениях Украины потеряли возможность учиться, когда школы закрылись, а он-лайн образование не работало для семей, где нет компьюторов и других средств интернет-связи. Вызывает озабоченность, что многие девочки из этих семей просто не вернутся в школы, когда ситуация стабилизируется. Представляется важным в будущем разработать специальный план действий для всех детей, которых война вынудила покинуть школы, при этом ромские дети — и особенно девочки — должны быть признаны  уязвимой группой к риску нарушения права на образование, нуждающейся в дополнительных мерах защиты и поддержки.


Стефанія Кулаєва — експертка АДЦ «Меморіал»-Брюссель  виступила в он-лайн дискусії в рамках V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Просоціальна особистість в гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти», піднявши проблему освіти ромських дітей — і особливо дівчаток — в Україні.

У багатьох країнах ромські дівчата мають труднощі із закінченням шкіл, багато кидають їх після початкової школи, деякі ніколи не ходять до школи. Дівчата часто змушені залишатися вдома, допомагати молодшим дітям і працювати по дому. Одним із негативних результатів цієї ситуації є ранні шлюби, коли дівчата стають дуже молодими матерями (14-15), що шкодить їхньому здоров’ю, розвитку та життєвим перспективам: це як расова, так і гендерна дискримінація. Усі ці проблеми загострилися в Україні у 2021-2022 роках із пандемією, а потім жахливою війною та російською агресією. ADC «Меморіал» провів дослідження, пізніше опубліковане у вигляді звіту «Голоси ромів з пекла: дискримінація, епідемія, війна», яке показало, скільки дітей у ромських поселеннях втратили можливість вчитися через закриття шкіл, а онлайн-освіту отримати у них не було можливості. оскільки їхні сім’ї не мають комп’ютерів та інших відповідних засобів. Ми стурбовані тим, що багато дівчат не повернуться до шкіл, навіть коли ситуація стабілізується. Висновок полягає в тому, що Україні потрібен буде спеціальний план дій для всіх дітей, яких війна вигнала зі шкіл, особливо ромських дітей та дівчат, які мають розглядатися як особливо вразлива група щодо порушення їхніх прав на освіту, які потребують спеціальних заходів захисту.

this post is also available in: Английский